Töötaja koondamine – millal ja kuidas?

Mida tähendab töötaja koondamine? Töölepingu seaduse (TLS) § 89 lg 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (töötaja koondamine). TLS § 89 lg 1 ei eelda igal juhul töömahu vähenemist. Töö võidakse korraldada ümber nt ametikohtade … Read more

Töötasu alammäär ja selle õiguslik tähendus

Mis on töötasu alammäär? Töölepingu seaduse (TLS) § 29 lg 5 sätestab, et Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega kindlale ajaühikule vastava töötasu alammäära. Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat töötasu ei või töötajale maksta (TLS § 29 lg 6). Eelnevast tulenevalt on töötasu alammäär põhipalga suurus, alla mille ei tohi töötajale töötasu maksta. Alates 01.01.2024 on tunnitasu … Read more

Tööandja kahju hüvitamise nõue töötaja vastu

Üldist Lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise üldised alused on sätestatud võlaõigusseaduse (VÕS) §-s 115 ja 7. peatükis (alates § 127). Töötaja vastutuse piirangud on sätestatud töölepingu seaduse (TLS) 4. peatükis (alates § 72). Võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid saab tööandja kasutada üksnes juhul, kui töötaja on töölepingust tuleneva kohustuse rikkumises süüdi (TLS § 72). Tööandja kahju hüvitamise … Read more

Tööandjapoolne töölepingu ülesütlemine katseajal ebarahuldavate tulemuste tõttu

Töölepingu seaduse (TLS) § 101 lg 1 sätestab, et töötajale rakendub tööle asumise päevast arvates neljakuuline katseaeg, et hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Töölepinguga võib kokku leppida katseaja kohaldamata jätmises või lühendamises (TLS § 101 lg 2). Kuni kaheksaks kuuks sõlmitud tähtajalise töölepingu korral ei … Read more

Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivusest

Töölepingu kehtivuse ajal kohalduvast konkurentsipiirangust Töölepingu seaduse (TLS) § 23 lg 1 sätestab, et tööandja ei tohi keelata töötajal töötada teise tööandja juures, välja arvatud, kui pooled on sõlminud konkurentsipiirangu kokkuleppe. Konkurentsipiirangu kokkuleppega võtab töötaja kohustuse mitte töötada tööandja konkurendi juures või mitte tegutseda tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal. TLS § 23 lg 1 … Read more