RAND Õigusbüroo OÜ õigusteenuse osutamise üldtingimused

RAND Õigusbüroo poolt õigusteenuse osutamine toimub käesolevate üldtingimuste alusel.

Õigusteenuse osutamise üldtingimused kehtivad alates 01.11.2023.

RAND Õigusbüroo OÜ (Büroo) õigusteenuse osutamise üldtingimused (Üldtingimused) kohalduvad RAND Õigusbüroo OÜ klientidele (Klient) õigusteenuse osutamisel. Üldtingimused koos allkirjastatud õigusabilepinguga moodustavad Kliendiga sõlmitud lepingu (Leping).

1. Õigusteenuse osutamine ja lepingu ese

1.1 Õigusteenuse osutamine tähendab, et Büroo osutab Kliendile Lepingus nimetatud õigusabi kokkulepitud ülesande täitmiseks (Ülesanne).
1.2 Õigusteenuse osutamisel kuulub arvestatava ajakulu hulka kõik Ülesande täitmisega faktiliselt seotud tegevused. Sellised tegevused võivad olla näiteks õigusdokumentide koostamine, Kliendi poolt saadetud materjaliga tutvumine, suhtlus Kliendi, kohtu ja teiste isikutega, Büroo asukohast Kliendi juurde või kohtusse sõitmine, kohtuistungiks ja kohtumisteks valmistumine, kõnedele ja e-kirjadele vastamine, päringute teostamine jms.
1.3 Leping sõlmitakse kirjalikult või kirjalikult taasesitatavas vormis. Lepinguks loetakse ka kirjalikult taasesitatavas vormis sõlmitud kokkulepe (nt e-kiri) õigusteenuse oluliste tingimuste osas (maht, hind jms).
1.4 Eeldatakse, et Üldtingimused kehtivad kõikidele Kliendi antud Ülesannetele, mida Büroo täitmiseks võtab ja mille raames toimub õigusteenuse osutamine. Eritingimused võib kokku leppida õigusteenuse osutamise lepingus või suhtluses iga uue Ülesande andmisel (nt tasu, maksetingimused jms). Vastuolude korral juhindutakse konkreetsest õigusteenuse osutamise lepingust.

2. Kokkulepitud tasu

2.1 Ülesande täitmiseks lepivad Büroo ja Klient Lepingus kokku tasustamise vormi (s.o kas kokkuleppehind või tunnitasu). Kui kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ei ole kokku lepitud teisiti, eeldatakse, et Klient tasub Ülesande täitmise eest tunnitasu alusel. Tunnitasu arvestatakse Ülesande täitmise ajal kehtiva tunnitasu alusel, mis on näidatud hinnakirjas.
2.2 Minimaalne arvestusühik on 30 minutit.
2.3 Tasu arvestatakse ühe minuti täpsusega ning ümardatuna järgmise täiseuroni.
2.4 Klient hüvitab Büroole kõik kulud, mis on tekkinud seoses Ülesande täitmisega (näiteks riigilõivud, paljundamine, päringud registrist jms).
2.5 Klient kohustub Ülesande täitmisega seotud sõidukulu hüvitama arvestusega 0,30 eurot kilomeeter.
2.6 Kui Lepingus pole kokku lepitud teisiti, ei ole Büroo esialgne hinnang Ülesande maksumuse kohta Büroole siduv hinnapakkumine. Klient kinnitab, et on teadlik, et enamikel juhtudel pole võimalik teha Kliendile siduvat hinnapakkumist, kuna sageli sõltub Ülesande täitmise maht asjaoludest, mida Büroo ei saa mõjutada (nt kohtu tegevusest). Büroo hinnapakkumine on siduv üksnes juhul, kui Pooled on leppinud kokku Ülesande fikseeritud maksumuses ning see on fikseeritud Lepingus või selle võimalikes lisades.
2.7 Kohtu poolt kohtumenetluses tehtud menetluskulude lahend vms ei ole aluseks Kliendile väljastatud arvete muutmiseks või tasu arvestuspõhimõtete muutmiseks. Kliendiga sõlmitud tasukokkulepet ei saa muuta ükski kolmas isik, sh kohus.
2.8 Bürool on õigus kokkulepitud tunnihinda ühepoolselt muuta üks kord aastas, teades sellest Kliendile vähemalt 30 päeva ette. Kui Klient ei nõustu uue tunnihinnaga, on kummagi Poolel õigus Leping üles öelda etteteatamistähtaega järgimata.

3. Maksmine

3.1 Klient kohustub tasuma Büroole Ülesande ja selle täitmise käigus kantud kulutuste eest Büroo esitatud arvete alusel.
3.2 Bürool on igal ajal õigus nõuda Kliendilt ettemaksu Büroo määratud ulatuses ning keelduda Ülesande täitmisest kuni ettemaksu laekumiseni Büroo arvelduskontole.
3.3 Büroo esitab Kliendile Ülesande täitmise eest arve pärast esmast konsultatsiooni Kliendiga või enne Kliendile Ülesande täitmise raames koostatud dokumendi kavandi saatmist või enne kohtule dokumendi saatmist või pärast Ülesande konkreetse etapi lõppemist (näiteks pärast kohtule menetlusdokumendi esitamist).
3.4 Bürool on õigus keelduda Ülesande täitmisel edasiste toimingute tegemisest enne arve tasumist.
3.5 Kui Klient on tasumisega viivituses, on Bürool ühepoolselt õigus peatada Kliendile igasuguse õigusteenuse osutamine ning kui Klient on tasumisega viivituses vähemalt 5 tööpäeva, on Bürool õigus Leping üles öelda ilma Lepingus sätestatud etteteatamistähtaega järgimata. Samuti on Bürool õigus pidada kinni Kliendile õigusteenuse raames kogutud ja koostatud dokumendid (sealhulgas, kuid mitte ainult, Kliendi poolt esitatud originaaldokumendid) kuni Kliendi poolt võlgnevuse tasumiseni. Kui õigusteenuse osutamine on peatatud või Büroo ütleb Lepingu üles, saadab Büroo Kliendile vastava teate vähemalt 24 tundi enne Kliendi asjas istungi toimumist või menetlustähtaja saabumist.
3.6 Arvele lisatakse aruanne teostatud toimingute ning kulunud aja ning kulude kohta.
3.7 Klient kohustub arve tasuma Büroo arveldusarvele 7 kalendripäeva jooksul pärast arve saamist.
3.8 Klient peab arvega mittenõustumisel teatama sellest Büroole kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 3 tööpäeva jooksul arvates arve saamisest. Kui klient ei ole nimetatud tähtaja jooksul Büroole teatanud arvega mittenõustumisest, loetakse arve aktsepteerituks.
3.9 Arve tasumisega viivitamise korral kohustub Klient tasuma viivist 0,15% arve tasumisega viivituses oldud summalt päevas kuni arve tasumiseni.
3.10 Kui Klient on arve tasumisega viivituses vähemalt 30 kalendripäeva, on Bürool õigus loovutada Kliendi vastu olevad nõuded sissenõudmiseks inkassoettevõttele või pöörduda võlgnevuse sissenõudmiseks kohtu poole. Sellisel juhul kannab Klient kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud. Klient on teadlik ja on nõus, et Büroo edastab inkassoettevõttele vajalikus mahus ka dokumendid, mis tõendavad Kliendile õigusteenuse osutamist ning Kliendile osutatud õigusteenuse mahtu ning seda ei loeta Büroo poolt Kliendi suhtes konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks.
3.11 Bürool on õigus Kliendi võlgnevuste korral edastada andmed võlgnevuse kohta võlglaste andmebaasi.

4. Poolte õigused ja kohustused

4.1 Büroo kohustub täitma oma Ülesannet Kliendi parimatest huvidest lähtuvalt ning vajaliku hoolsusega, oma parimate teadmiste, võimete ning kogemuste kohaselt ja tagama koostatud dokumentide vastavuse kehtivale õigusele ning oodatavale kvaliteedile.
4.2 Ülesande täitmisel kohustub Büroo järgima Kliendi asjakohaseid juhiseid.
4.3 Büroo poolt osutatav õigusteenus ning Büroo poolt koostatud dokumendid on koostatud lähtudes Kliendi poolt antud Ülesandest ning mõeldud kasutamiseks ainult Kliendile ning ainult Ülesande raames, mitte muudes küsimustes.
4.4 Büroo ei taga konkreetse tulemuse saavutamist.
4.5 Teave, mida Büroo on saanud seoses Ülesande täitmisega, on konfidentsiaalne. Bürool on õigus Kliendi eraldi nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele (sh notaritele, tõlkidele, pankadele, riigiasutustele, teistele kaasatud nõustajatele, Büroo koostööpartneritele) Kliendiga seotud konfidentsiaalset informatsiooni ja dokumente, kui see on vajalik Ülesande täitmiseks või kui vastav kohustus tuleneb seadusest. Klient võib kirjalikult taasesitatavas vormis antud nõusolekuga Büroo konfidentsiaalsuskohustusest vabastada.
4.6 Büroo ei või avaldada kolmandatele isikutele Kliendiks olemise fakti ega ühtegi muud Kliendiga või Ülesandega seotud asjaolu, välja arvatud juhul, kui Büroo ja Klient lepivad kokku teisiti.
4.7 Pooled lepivad kokku, et Bürool on õigus saata Kliendile dokumente ning muud konfidentsiaalset infot e-posti teel ning selline info ei pea olema krüpteeritud.
4.8 Klient kohustub tegema Bürooga igakülgset koostööd ning edastama Büroole tähtaegselt Ülesande täitmiseks vajaliku informatsiooni ja dokumendid. Klient kohustub juhtima Büroo tähelepanu kõikidele asjaoludele, mis võivad omada tähtsust Ülesande täitmisel.
4.9 Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Bürood Kliendile kolmandate isikute (sh kohtu) poolt saadetud dokumentidest ja teadetest, mis on vähemalgi määral seotud Büroo poolt täidetava Ülesandega.
4.10 Klient annab esindusõiguse tõendamiseks Büroole volikirja.

5. Büroo vastutus

5.1 Büroo vastutab Ülesande täitmisel Kliendile tahtluse või raske hooletusega tekitatud otsese varalise kahju eest summa ulatuses, mis on Kliendi poolt Büroole makstud Ülesande täitmise eest. Büroo ei vastuta ühelgi juhul saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest.
5.2 Büroo ei vastuta ühelgi juhul Kliendile tekkinud kahju eest olukorras, kus Büroo poolt on Lepinguga kooskõlas Kliendile õigusteenuse osutamine ja Ülesande täitmine peatatud.
5.3 Büroo ei ole kohustatud kontrollima Kliendi poolt avaldatud teabe ja dokumentide õigsust. Büroo ei vastuta Kliendi poolt esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.
5.4 Büroo ei vastuta kohustuste täitmisega hilinemise eest, kui rikkumist ei olnud võimalik mõistlikult vältida, sealhulgas, kuid mitte ainult, olukorras, kus kohustuse täitmiseks oli vajalik eelnev Kliendi poolne tegu ning Klient vajalikku tegu ei teinud või Kliendi teo ja Büroo poolse kohustuse täitmise tähtaja vahele jäi ebamõistlikult lühike ajavahemik. Sellisteks Kliendi tegudeks on muu hulgas, kuid mitte ainult, kohustus esitada Ülesande täitmiseks vajalikud andmed ja dokumendid, kohustus tasuda riigilõiv, kohustus tasuda Büroole ettemaksuarve jms.
5.5 Büroo vastutab üksnes Kliendi ees ja ei kanna vastutust mistahes kolmandale osapoolele tekkida võivate kahjude eest.
5.6 Kui õigusteenuse osutamise käigus tekib vajadus kasutada väljaspool Bürood tegutsevaid isikuid, ei vastuta Büroo nende isikute antud informatsiooni tõesuse eest.

6. Lepingu jõustumine ja lõppemine

6.1 Leping jõustub allakirjutamise kuupäeval või kokkuleppe saavutamisel õigusteenuse osutamiseks või Kliendile õigusteenuse osutamisega alustamisest, olenevalt kumb on varasem. Leping on tavapäraselt sõlmitud määramata ajaks ja kehtib selle ülesütlemiseni või muul viisil lõppemiseni. Kliendi poolt allkirjastatud Lepingu eksemplari Büroo poolt kättesaamisel loetakse Leping tagasiulatuvalt jõustunuks õigusteenuse osutamisega alustamise hetkest.
6.2 Mõlemal Poolel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult ette vähemalt 5 päeva.
6.3 Pooltel puudub Lepingus sätestatud juhtudel kohustus etteteatamistähtaega järgida.
6.4 Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti ülesütlemise hetkeni Ülesande täitmise ja sellega seotud kulude eest esitatava või esitatud arve tasumise kohustusest.

7. Isikuandmete kaitse

7.1 Juhul, kui Klient ei ole seda keelanud, on Bürool õigus saata Kliendile õigusuudiseid, uudiskirju, Büroo teenuse ja Kliendi rahulolu hindamiseks vajalikke küsimustikke, turundusalaseid materjale ja kutseid Büroo korraldatavatele üritustele. Kliendil on igal ajal õigus loobuda pakkumiste saamisest.
7.2 Õigusteenuse osutamisele kohalduvad RAND Õigusbüroo OÜ andmekaitsetingimused, mis on kättesaadavad siin.
7.3 Õigusteenuse osutamisele kohaldub RAND Õigusbüroo küpsiste poliitika, mis on kättesaadav siin.

8. Vaidluste lahendamine

8.1 Lepingule kohaldub Eesti õigus.
8.2 Lepingust tulenevad vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Õigusteenuse osutamise üldtingimused on Büroo poolt ühepoolselt muudetavad.