RAND Õigusbüroo logo

RAND Õigusbüroo on Sinu usaldusväärne nõuandja Eesti õigusmaastikul.

RAND Õigusbüroo juristid on pühendunud kõrgel tasemel õigusabi osutamisele kohtus ja kohtuväliselt, nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.

Oleme seisukohal, et kõik kliendid vajavad personaalset lähenemist ja efektiivset õigusabi. Tutvume põhjalikult kliendi õigusprobleemiga ja vajadustega ning proovime saavutada eesmärke iga kliendi üksikjuhtumi asjaoludest tulenevalt. Võta meiega juba täna ühendust!

RAND Õigusbüroo juristid aitavad Sind järgmiste õigusabi teemadega. Abielu lahutamine, eestkoste seadmine, elatise nõudmine, elatise suurendamine, elatise vähendamine, isaduse tuvastamine, isaduse vaidlustamine. Lapsega suhtluskorra kindlaksmääramine, põlvnemise tuvastamine, vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamine, ühisvara jagamine.

Ametijuhendite ja töökorraldusreeglite koostamine, kahju hüvitamise nõue töötaja vastu, töö- ja puhkeaeg. Töölepingu koostamine, töölepingu muutmine ja lõpetamine, töölepingu ülesütlemine, töölepingu ülesütlemise vaidlustamine. Töötasu ja puhkusehüvitise nõue tööandja vastu, töövaidluste lahendamine.

RAND Õigusbüroo juristid aitavad Sind järgmiste õigusabi teemadega. Annaku määramine, annakusaaja õigused ja kohustused. Pärandi inventuur, pärandi sundosa, pärandist loobumine, pärandvara hoiumeetmete kohaldamine ja pärandvara hooldaja määramine. Pärandvara jagamine, pärandvara valitsemine. Pärijate õigused ja kohustused. Pärimislepingu vaidlustamine, testamendi vaidlustamine.

RAND Õigusbüroo juristid aitavad Sind järgmiste õigusabi teemadega. Juurdepääs kinnistule, kaasomandi lõpetamine, kaasomanike vaidlused, kasutuseelised, kasutuskorra kokkulepe. Korteriomanike vaidlused, ostueesõigus, ühisomanike vaidlused, vaidlused naabritega. Valduse ja omandiga seotud vaidlused, vara jagamine.

Aegumine, alusetu rikastumine, kahju hüvitamise nõuded, käsundusleping, kinkelepingust taganemine. Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine, lepingueelsed läbirääkimised, lepingute koostamine. Parkimistrahvi vaidlustamine, seltsinguleping ja seltsinguvara jagamine. Tarbijate õigused, tasuta kasutamise lepingu sõlmimine, üürilepingu ülesütlemine, võlgade sissenõudmine. Maksehäire kustutamine.

RAND Õigusbüroo juristid aitavad Sind järgmiste õigusabi teemadega. Füüsilise isiku maksejõuetus, kohustustest vabastamise menetlus, nõudeõiguse teostamine pankrotimenetluses. Pankrotihoiatuse koostamine, pankrotimenetluse algatamine, võlgade ümberkujundamine.

Dokumentide koostamine (lepingud, põhikirjad, protokollid). Korteriomanike kokkulepped, korteriomanike õigused ja kohustused. Korteriomaniku kulutuste hüvitamise nõue, üldkoosoleku korraldamine, üldkoosoleku otsuse vaidlustamine, võlgade sissenõudmine.

Kohtutäituri otsuste ja tegevuse vaidlustamine, sissenõudja, kohtutäituri ja võlgniku suhtlemine, sundtäitmise lubamatuks tunnistamine. Täitemenetluses esindamine, täitemenetluse algatamine, täitemenetluse lõpetamine nõude täitmise aegumise tõttu.

RAND Õigusbüroo juristid aitavad Sind järgmiste õigusabi teemadega. Kasutustingimuste koostamine, küpsiste poliitika, lepingute koostamine. Müügitingimuste koostamine, privaatsustingimuste koostamine, tarbijate õigused.

RAND Õigusbüroo aitab Sind

Kirjuta või helista meile juba täna