asjaõigus

ASJAÕIGUS

Asjaõigus reguleerib isikute suhet asjadesse ning hõlmab vaidlusi nii vallas- kui ka kinnisasjade üle. RAND Õigusbüroo aitab Sind kõikides asjaõigust puudutavates küsimustes. Näiteks:

  • VALDUS ja OMAND. Valduse kaitse, omaabi, valduse rikkumine ja valduse äravõtmine. Omandi kaitse, asja väljanõudmine ebaseaduslikust valdusest.
  • KAASOMANIKE VAIDLUSED. Kaasomandi lõpetamine, kaasomanike kokkulepped, kasutuseelised, kasutuskorra kokkulepe, ostueesõigus, kaasomandi valdamine ja kasutamine, vara jagamine. Korteriomanike vaidlused.
  • ÜÜRILEPINGUGA SEOTUD VAIDLUSED. Üüriruumi vabastamine, üürileandja pandiõigus.
  • SERVITUUDID. Teeservituut, juurdepääs kinnistule avalikult kasutatavalt teelt, isiklik kasutusõigus, kasutusvaldus.
  • KINNISOMANDI KITSENDUSED. Naabrusõigused, ehitis üle naaberkinnisasja piiri, piirirajatis, tehnovõrgud ja -rajatised.

RAND Õigusbüroo aitab Sind

Kirjuta või helista meile juba täna

Vaata viimaseid postitusi teemal ASJAÕIGUS