täitemenetlus

TÄITEMENETLUS

Täitemenetlus on reguleeritud täitemenetluse seadustikus, milles sätestatakse võlgniku, sissenõudja ja kohtutäituri õigused ja kohustused ning täitedokumendi täitmise menetlus. RAND Õigusbüroo aitab Sind kõikides täitemenetlust puudutavates küsimustes. Näiteks:

  • Täitemenetluse algatamine, täitemenetluses esindamine, esindamine kohtus ja kohtuväliselt. Võlgniku, sissenõudja ja kohtutäituriga suhtlemine, läbirääkimiste pidamine, täitetoimikuga tutvumine.
  • Võlgniku õiguste piiramine, elatisvõlgniku sõiduki juhtimisõiguse piiramine, võlgniku vara tagasivõitmine.
  • Kohtutäituri otsuste ja tegevuse vaidlustamine, kaebuse esitamine kohtutäituri tegevuse peale, sundtäitmise lubamatuks tunnistamine, enampakkumise kehtetuks tunnistamine. Vara arestimine, arestimisakti vaidlustamine.
  • Nõuete aegumine, täitemenetluse lõpetamine nõude täitmise aegumise tõttu.
  • Lapsega kindlaksmääratud suhtluskorra täitmine.

RAND Õigusbüroo aitab Sind

Kirjuta või helista meile juba täna

Vaata viimaseid postitusi teemal TÄITEMENETLUS