Tööandjapoolne töölepingu ülesütlemine katseajal ebarahuldavate tulemuste tõttu

Töölepingu seaduse (TLS) § 101 lg 1 sätestab, et töötajale rakendub tööle asumise päevast arvates neljakuuline katseaeg, et hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Töölepinguga võib kokku leppida katseaja kohaldamata jätmises või lühendamises (TLS § 101 lg 2). Kuni kaheksaks kuuks sõlmitud tähtajalise töölepingu korral ei … Read more

Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivusest

Töölepingu kehtivuse ajal kohalduvast konkurentsipiirangust Töölepingu seaduse (TLS) § 23 lg 1 sätestab, et tööandja ei tohi keelata töötajal töötada teise tööandja juures, välja arvatud, kui pooled on sõlminud konkurentsipiirangu kokkuleppe. Konkurentsipiirangu kokkuleppega võtab töötaja kohustuse mitte töötada tööandja konkurendi juures või mitte tegutseda tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal. TLS § 23 lg 1 … Read more

Kas tööandja võib nõuda, et töötaja peab teavitama tööandjat enda või oma lähedase kokkupuutest COVID-19 positiivsega?

Tallinna Ringkonnakohus käsitles 28. märtsi 2022 kohtuotsuses tsiviilasjas nr 2-21-5229 olukorda, mille kohaselt tööandja oli 13. märtsil 2020 võtnud vastu otsuse, milles sätestas, et kõik töötajad on kohustatud koheselt teatama juhtkonnale enda või oma lähedaste kokkupuutest koroonaviirusesse nakatanuga, ka siis, kui nakatumise fakt tuvastati kokkupuutumisest hiljem. Otsuse mittetäitmine toob kaasa töölepingu lõpetamise usalduse kaotamise alusel. … Read more

Kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Viidatud seadus kuulutati välja 8. novembril 2021 ning avaldati Riigi Teatajas 12. novembril 2021. Käesolevas artiklis selgitame peamisi seadusest tulenevaid muudatusi. Muudatused jõustuvad 22. novembril 2021. Eelnõu menetluskäigu ja dokumentidega on võimalik tutvuda siin. Kollektiivlepingu tingimuse laiendamine Kollektiivlepingu laiendatud tingimuseks on tingimus, mille puhul omavahel kollektiivlepingu sõlminud pooled lepivad kokku, et see kehtib lisaks kollektiivlepingu … Read more

Töölepingu seaduse 2022. aastal planeeritavad muudatused

18. oktoobril 2021 kuulutas president välja Riigikogus 13. oktoobril 2021 vastu võetud “Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste teiste seaduste muutmise seaduse”. Käesolevas postituses selgitame mõningaid muudatusi, mida töölepingu seaduses (TLS) planeeritakse teha ning mis jõustuvad 1. aprillil 2022, kui käesolevas postituses pole märgitud, et need jõustuvad 1. septembril 2022. Artiklit on täiendatud 15. … Read more