Muudatused üürilepingu regulatsioonis

Eluruumi üürileping sai 14. jaanuaril 2021 jõustunud muudatustega võlaõigusseaduses (VÕS) uue kuue. Muudatused olid vajalikud, kuna VÕS 15. peatükis sätestatud üürilepingu regulatsioon oli peaaegu 20 aastat püsinud muutumatult. Muudatuste eesmärk oli reguleerida üürileandjate ja üürnike omavahelisi suhteid veidi paindlikumalt. Võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu seletuskiri (232 SE) selgitab, et üürituru efektiivseks toimimiseks tuleb soodustada pikaajalisi … Read more

Üürniku poolt alusetult makstud hoolduskulude ja remondikulude väljanõudmine üürileandjalt kuni 13.01.2021 tehtud maksete osas

Kohe alustuseks märgime ära, et käesolevas artiklis käsitleme vaid olukorda, kus üürnik tegi makseid enne 14.01.2021 võlaõigusseaduses (VÕS) jõustunud muudatusi üürisuhteid puudutavas osas, millega seadustati üürniku kohustamine hooldus- ja remondikulude tasumiseks. Tallinna Ringkonnakohus tegi 12.01.2022 tsiviilasjas nr 2-20-18506 kohtuotsuse, milles kinnitas, et üürnikul on õigus nõuda üürileandjalt tagasi hooldus- ja remondikulude katteks alusetult tehtud maksed. … Read more

Kas üürnik võib tähtajalise üürilepingu öelda ennetähtaegselt üles?

Üldiselt tähtajatu üürilepingu erakorralisest ülesütlemisest Võlaõigusseaduse (VÕS) § 309 lg 1 sätestab, et tähtajaline üürileping lõpeb tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Seega üldjuhul kehtib tähtajaline üürileping kuni tähtaja lõppemiseni. Tähtajalise üürilepingu võib vaid erandlikult üles öelda. Üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks peab esinema õiguslik alus. Vastav õiguslik alus võib tuleneda seadusest, samuti … Read more

Mis juhtub, kui üürilepingu kehtivuse ajal müüakse korter maha?

Kuigi pealkirjas on nimetatud korterit, siis kohaldub edasine igasuguste kinnisasjade üürisuhete puhul. Üürilepingu uuele omanikule ülemineku eeldused Võlaõigusseaduse (VÕS) § 291 kohaselt lähevad üüritud kinnisasja võõrandamise korral üürilepingust tulenevad üürileandja õigused ja kohustused pärast kinnisasja üürniku valdusse andmist asja omandajale üle. Seega üürilepingu uuele omanikule ülemineku esmane tingimus on see, et üürnik on reaalselt saanud … Read more