Korteriühistu üldkoosoleku kvooruminõue

Mida korteriühistu üldkoosoleku kvooruminõue tähendab? Korteriühistu üldkoosoleku kvooruminõue tähendab sisuliselt koosoleku otsustusvõimelisust. Kvoorum on juriidilise isiku üldkoosolekul osalevate või esindatud liikmete või häälte arv, mis on vajalik selleks, et koosolekut saaks lugeda otsustusvõimeliseks. Juriidilise isiku üldkoosoleku kvooruminõuded võivad olla ette nähtud seaduses. Samuti võivad need tuleneda juriidilise isiku põhikirjast (Riigikohtu 27.03.2013 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-16-13, … Read more

Korteriomaniku kulutuste hüvitamise nõue korteriühistu vastu

Korteriomaniku kulutuste hüvitamise nõue ja selle õiguslik alus Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 37 lg 1 sätestab, et korteriomanikul on õigus teha kaasomandi eseme säilitamiseks vajalikke toiminguid. Korteriomanik võib seda teha teiste korteriomanike ja korteriühistu nõusolekuta ning ta võib nõuda korteriühistult vajalike kulutuste hüvitamist. Samasuguse õiguse sätestab korteriomanikule kui kaasomanikule ka asjaõigusseadus (AÕS). AÕS § … Read more

Kuidas korteriomanike üldkoosolekul vastuvõetud otsuste puuduseid kõrvaldada või otsuseid muuta?

On üldteada, et tavapäraselt puuduvad korteriühistutes aktiivsed liikmed, kes on huvitatud sellest, mis kortermajas igal ajahetkel toimub. Ühest küljest võib seda näha positiivsena – ju pole probleeme, mis tingiksid enamuse osalemise üldkoosolekutel. Teisalt võib probleeme tekkida olukorras, kus nt 100+ korteriga majas jõuab esimesele koosolekule 25 korteriomanikku ning korduskoosolekule kõigest 15. Need 15 korteriomanikku võtavad … Read more

Uue korteriomandi loomine alates 2023. aastast

Viimasel ajal on meile laekunud samasisulisi küsimusi selle kohta, kuidas uue seaduse järgi ühte korteriomandit jagada kaheks korteriomandiks, mistõttu pidasime vajalikus käesoleva lühiartikli koostamist. Kuni 31. jaanuarini 2023 kehtinud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) kohaselt oli uue korteriomandi loomine toimivas korterelamus võimalik kahel viisil. Esiteks said korteriomanikud uue eriomandi eseme luua senise kaasomandi eseme arvel (nn … Read more

Kas said korteriühistu territooriumil parkimistrahvi? Vaata, kas parkimiskorraldajal on õigus nõuda selle tasumist

Tallinna Ringkonnakohtu 24. jaanuari 2023. a kohtuotsusega tsiviilasjas nr 2-20-118130 tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse, millega maakohus mõistis kostjalt hageja AS ÜHISTEENUSED kasuks välja parkimistrahvide kogusumma 2040 eurot. Ringkonnakohus tegi asjas uue otsuse, millega jättis hagi rahuldamata. Kõrgema astme kohus leidis, et parkimise korraldamine (mitte ainult parkimiskohtade kindlaksmääramine) korterelamu territooriumil eeldab kõigi korteriomanike nõusolekut. Hagiavalduse kohaselt … Read more