Endise abikaasa kasutuseeliste hüvitamise nõue

Riigikohus selgitas 19. juuni 2024 otsuses tsiviilasjas nr 2-17-15677/175, mis on kasutuseeliste hüvitamise nõue, selle eeldused ja õiguslik olemus. Vaidlusaluses asjas nõudis üks endistest abikaasadest teiselt abikaasalt ühisvarasse kuuluva korteri kasutuseeliste hüvitamist. Kasutuseelise väärtuse määramisel lähtus hageja kohalikust keskmisest üüritasust. Hageja nõudis kasutuseeliste hüvitamist, kuna hageja kolis korterist ära 9. jaanuaril 2011, kuid abielu lahutati … Read more

Kinnisvara jagamine, kui kinnistu kuulub vaid ühele elukaaslasele

Riigikohus selgitas 26. juuni 2024 otsuses tsiviilasjas nr 2-20-10878/52, kas ja millised õigused kinnisvarale on elukaaslastel kooselujärgselt. Asjaolud Hageja esitas kostja vastu hagi seltsinguvara jagamiseks. Hageja oli seisukohal, et otsustada tuleb seltsinguvarasse kuuluva kinnisvara jagamine. Hageja palus kinnisasi jagada selle panemisega avalikule enampakkumisele ning jätta müügitulemist 75% hagejale ja 25% kostjale. Kostja oli hageja elukaaslase … Read more

Kinnisasja broneerimisleping ja müügilepingu eelleping – kuidas neid eristada?

Mis on kinnisasja müügilepingu eelleping? Võlaõigusseaduse (VÕS) § 33 lg 1 sätestab, et eelleping on kokkulepe, millega pooled kohustuvad tulevikus sõlmima lepingu eellepingus kokkulepitud tingimustel. Kui seaduse kohaselt tuleb leping sõlmida teatud vormis, peab ka eelleping olema sõlmitud samas vormis (VÕS § 33 lg 2). Kinnisasja müügilepingu eellepingu sisuks on müüja kohustus võõrandada kinnisasi tulevikus … Read more

Isiklik kasutusõigus – mida tasub teada?

Mida isiklik kasutusõigus tähendab? Asjaõigusseaduse (AÕS) § 225 lg 1 sätestab, et isiklik kasutusõigus koormab kinnisasja selliselt, et isik, kelle kasuks see on seatud, on õigustatud kinnisasja teatud viisil kasutama või teostama kinnisasja suhtes teatud õigust, mis oma sisult vastab mõnele reaalservituudile. Isikliku kasutusõiguse ulatus määratakse kahtluse korral vastavalt õigustatud isiku vajadustele (AÕS § 225 … Read more

Kasutuseelised ja muud hüvitisnõuded kaasomanike vastu

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 197 lg 1 sätestab, et kui kaks isikut (tasaarvestuse pooled) on kohustatud maksma teineteisele rahasumma või täitma muu samaliigilise kohustuse, võib kumbki pool (tasaarvestav pool) oma nõude teise poole nõudega tasaarvestada, kui tasaarvestaval poolel on õigus oma kohustus täita ja teiselt poolelt nõuda tema kohustuse täitmist. Eelnev tähendab seega, et eelkõige saab … Read more