Kinkelepingust taganemine – kas ja kuidas?

Võlaõigusseadus (VÕS) võimaldab kinkelepingust taganeda enne (VÕS § 267) ja pärast (VÕS § 268) täitmist. Käesolev artikkel selgitab kinkelepingust taganemist pärast täitmist, st kui kingitud ese on juba üle antud ja kinkeleping täidetud. Samuti lähtub artikkel eeldusest, et kingituse puhul on tegemist kinnisasjaga.

Kuna kinge on tasuta leping, on sellest taganemise põhiliseks tagajärjeks kingisaaja kohustus lepingu järgi saadu välja anda. VÕS § 268 lg 1 sätestab, et kui kinkeleping on täidetud, võib kinkija lepingust taganeda ja kingitud eseme alusetu rikastumise sätete järgi kingisaajalt välja nõuda, kui täidetud on mõni järgnev taganemise materiaalne eeldus.

Kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust (VÕS § 267 p 1).

Tegemist on peamise alusega kinkelepingust taganemisel. Sellise käitumise hindamisel tuleb lähtuda kinkelepingu eesmärgist ning arvestada kõiki konkreetse juhtumi asjaolusid, nii teo objektiivset hukkamõistetavust kui ka kinkija subjektiivset hinnangut. Jäme tänamatus võib olla näiteks kingisaaja korduvad ründed kinkija lapse vastu, mis omakorda võivad tähendada jämedat tänamatust kinkija vastu (Riigikohtu 1. detsembri 2005 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-129-05, p 27). Kinkijale lähedasele isikule kehavigastuse tekitamist või sellega ähvardamist võib pidada kinkelepingust taganemist õigustavaks asjaoluks, kui kingisaaja tegevus ei ole hinnatav hädakaitseks või hädaseisundis tehtud teona (Riigikohtu 22. veebruari 2007 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-153-06, p 16).

Samas on kohtupraktikas leitud, et ebaviisakas väljenduslaad, negatiivsed sõnad ja hääle tõstmine, sh igasugune kingisaaja käitumine, mis ei ole kinkijale meelepärane, sh ebaviisakate väljendite kasutamine kinkija suhtes, ei ole käsitletav jämeda tänamatusena (vt Tartu Ringkonnakohtu 31. jaanuari 2019 otsus tsiviilasjas nr 2-17-14197, p 8). Seega ei saa jämedaks tänamatuseks pidada harilikust mõnevõrra pingelisemat, emotsionaalsemat või närvilisemat suhtlemisstiili (Tallinna Ringkonnakohtu 9. oktoobri 2020 otsus tsiviilasjas nr 2-15-13695, p 10.10).

Samuti ei ole ainuüksi poolte isiklike lähedaste suhete lõppemine kingisaaja jäme tänamatus VÕS § 267 p 1 mõistes (Tallinna Ringkonnakohtu 15. augusti 2019 otsus tsiviilasjas p 2-18-13412, p 9).

Alusetu kuriteokaebuse esitamine kinkija suhtes on käsitletav samuti jämeda tänamatusena ning heade kommete vastase käitumisena, kuna tegemist ei ole eetilise käitumisega (Tallinna Ringkonnakohtu 29. mai 2019 otsus tsiviilasjas nr 2-17-9756, p 44).

Kinkija ei ole lepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajaliku raha (VÕS § 267 p 2).

Selliseks juhtumiks on eelkõige olukord, kus kinkija ei saa seaduses sätestatud miinimummääras elatist tasuda, kuna tal puuduvad selleks majanduslikud võimalused.

Kinkija tervise oluline ja järsk halvenemine ning sellega seonduv ülalpidamisvajaduse tekkimine või suurenemine võiksid põhimõtteliselt anda aluse lepingust taganemiseks (Tallinna Ringkonnakohtu 4. mai 2016 otsus tsiviilasjas nr 2-14-9038, p 30).

Kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse (VÕS § 267 p 3).

Tavaliselt on kinkelepingu sõlmimise eelduseks kinkijale isikliku kasutusõiguse tagamine kinnisasjale. Isiklikku kasutusõigust saab tagada kandega kinnistusraamatus või pooltevahelise kokkuleppega, mille kohaselt kinkija võib jätkuvalt kinnisasja kasutada. Kui kingisaaja jätab nimetatud õiguse tagamata, on kinkijal õigus taganemisel tugineda just nimetatud punktile.

Taganemise formaalsed eeldused

Kui eelnevalt kirjeldasime taganemise materiaalseid ehk sisulisi eelduseid, siis formaalne eeldus tähendab taganemise avalduse tegemist teisele poolele (kingisaajale), mis hakkab kehtima teise pooleni jõudmisest. Tegemist peaks olema kirjalikus vormis avaldusega, milles märgitakse ära, millisele sisulisele eeldusele tuginetakse (üks või mitu eelnevalt nimetatud punkti).

Lisaks tuleb järgida VÕS § 270 lg 1 esimest lauset, mille kohaselt kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest.

Kui soovite sel teemal rohkem nõu, on RAND Õigusbüroo meeleldi valmis teid aitama.