VÕLAÕIGUS

Võlaõigus on üks tsiviilõiguse laiemaid valdkondi, mis reguleerib nii lepingulisi- kui ka lepinguväliseid võlasuhteid. Lepingulised suhted võivad tekkida näiteks töölepingust, töövõtulepingust, teenuse osutamise lepingust, müügilepingust, üürilepingust, maaklerilepingust jne jne. Lepinguväliste võlasuhete aluseks on peamiselt alusetu rikastumine, kahju õigusvastane tekitamine ja käsundita asjaajamine Võlaõigus määratleb mõlema poole õigused ja kohustused ning annab raamistiku vaidluste lahendamiseks. Aitame oma kliente kõikides võlaõigust puudutavates küsimustes. Peamised võlaõiguslikud küsimused, millega meie poole pöördutakse, on järgmised:

lepingute koostamine

kahju hüvitamise nõuded

lepingu täitmisel tekkinud vaidlused

lepingust taganemine ja ülesütlemine

võlgade sissenõudmine

kindlustusvaidlused

üürivaidlused

tarbijate õigused