TÄITEMENETLUS

Täitemenetluse käiku reguleerib peamiselt täitemenetluse seadustik, mis sätestab võlgniku, sissenõudja ja kohtutäituri õigused ja kohustused ning täitedokumendi täitmise menetluse. Täitemenetluse käigus sundtäidetakse täitedokumente. Peamised täitemenetlusõiguslikud küsimused, millega meie poole pöördutakse, on järgmised:

täitemenetluse algatamine

täitemenetluses esindamine

kohtutäituri otsuste ja tegevuse vaidlustamine

sundtäitmise lubamatuks tunnistamine

täitemenetluse lõpetamine nõude täitmise aegumise tõttu