ÕIGUSVALDKONNAD

RAND Õigusbüroo juures on esindatud pea kõik tsiviilharu olulisemad õigusvaldkonnad, millega saab tutvuda allpool.

Perekonnaõigus on õigusharu, mis tegeleb perekonna ja lähedussuhetega seotud õiguslike küsimustega. Eelkõige jääb perekonnaõiguse reguleerimisalasse abielust ning põlvnemisest tulenevad suhted, samuti eestkoste ja hooldus. Aitame oma kliente kõikides perekonnaõigust puudutavates küsimustes. Loe edasi…
Tööõigusega sätestatakse töötaja ja tööandja õigused ja kohustused. Tööõigusega on hõlmatud töösuhte tähtsaimad aspektid nagu töötingimused, töötasu, töötajate tervishoid ja ohutus ning hüvitised. Nõustame nii tööandjaid kui ka töötajaid kõiges, mis on seotud töösuhtega selle alustamisest kuni lõpetamiseni välja. Loe edasi…
Pärimisõigus on tsiviilõiguse haru, mis reguleerib isiku surmaga seotud varalisi tagajärgi, kuid samas nähakse ette ka võimalused surmaeelselt surmajärgsete korralduste tegemiseks. Pärimisõiguse alusel osutatavad teenused hõlmavad tavaliselt vaidlusi, mis on tekkinud isiku surmajärgselt pärijate vahel seoses pärandvara valitsemisega, selle hooldamise ja jagamisega. Meie eesmärk pärimisõiguslike vaidluste lahendamisel on austada lahkunu viimset tahet, kuid veenduda, et seeläbi ei saaks kannatada pärijate õigused. Loe edasi…
Asjaõigus reguleerib isikute suhet asjadesse ning hõlmab vaidlusi nii vallas- kui ka kinnisasjade üle. Asjaõiguse üks olulisemaid alamharusid on kinnisvaraõigus. Loe edasi…
Võlaõigus on üks tsiviilõiguse laiemaid valdkondi, mis reguleerib nii lepingulisi- kui ka lepinguväliseid võlasuhteid. Lepingulised suhted võivad tekkida näiteks töölepingust, töövõtulepingust, teenuse osutamise lepingust, müügilepingust, üürilepingust, maaklerilepingust jne jne. Lepinguväliste võlasuhete aluseks on peamiselt alusetu rikastumine, kahju õigusvastane tekitamine ja käsundita asjaajamine Võlaõigus määratleb mõlema poole õigused ja kohustused ning annab raamistiku vaidluste lahendamiseks. Loe edasi…
Pankrotiõigus loob õigusliku raamistiku füüsiliste- ja juriidiliste isikute jaoks, kes ei suuda oma võlgu tagasi maksta. Pankrotimenetluse kaudu rahuldatakse võlausaldajate nõudeid võimalikult suures ulatuses ning füüsilistele isikutele antakse võimalus oma kohustustest teatud juhtudel vabaneda. Muuhulgas lõpetatakse pankroti väljakuulutamisel intressi ja viivise arvestamine nii füüsilisest- kui juriidilisest isikust võlgniku vastu suunatud nõuetelt. Loe edasi…
Korteriühistute tegevust reguleerivad peamiselt nt korteriomandi- ja korteriühistuseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus, asjaõigusseadus, kuid õiguslikud alused korteriühistu tegevusele võivad tulla ka teistest seadustest. Kuna seadusandja ei ole kehtestanud korteriühistut juhtivatele isikutele konkreetseid nõudeid, siis peavad tihtipeale õigusteadmisteta inimesed suutma orienteeruda erinevates paragrahvides, mis tulenevad omakorda erinevatest seadustest. Selline olukord toob paratamatult kaasa õigusvaidlusi korteriühistute tegevusega seonduvalt. Loe edasi…
Täitemenetluse käiku reguleerib peamiselt täitemenetluse seadustik, mis sätestab võlgniku, sissenõudja ja kohtutäituri õigused ja kohustused ning täitedokumendi täitmise menetluse. Täitemenetluse käigus sundtäidetakse täitedokumente. Loe edasi…
E-kaubandus ehk E-commerce on toodete ja teenuste ostu-müügi tehingute tegemine Internetis. Aitame oma Internetikaubamaja pidavatel klientidel koostada veebilehe jaoks ja poe pidamiseks vajalikke dokumente ning samas esindame ka tarbijaid Internetis tehtud tehingute vaidlustamisel. Loe edasi…