Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivusest

Töölepingu kehtivuse ajal kohalduvast konkurentsipiirangust Töölepingu seaduse (TLS) § 23 lg 1 sätestab, et tööandja ei tohi keelata töötajal töötada teise tööandja juures, välja arvatud, kui pooled on sõlminud konkurentsipiirangu kokkuleppe. Konkurentsipiirangu kokkuleppega võtab töötaja kohustuse mitte töötada tööandja konkurendi juures või mitte tegutseda tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal. TLS § 23 lg 1 … Read more

Libedaga kukkumine kohaliku omavalitsuse teel

Tartu Ringkonnakohus lahendas 31. märtsi 2022 kohtuotsuses tsiviilasjas nr 2-21-2716 vaidlust, mille kohaselt hageja kukkus 6. veebruaril 2021 Kiviõlis ülekäigurajal ning nõudis seetõttu kostjalt mittevaralise kahju hüvitamist. Kukkumise põhjustas libe ja liivatamata tee. Ringkonnakohus tuvastas, et Kiviõli linnas asuva sõidukite liikluseks ettenähtud tee (või teeosa) korrashoiukohustus lasub kostjal. Ehitusseadustiku (EhS) § 92 lg 7 järgi … Read more

Ilma kinnisasja omaniku loata ei ole mootorsõidukiga võõrale kinnistule asja

Tallinna Ringkonnakohtu 4. märtsi 2022 kohtuotsuses tsiviilasjas nr 2-20-15789 lahendati vaidlust, kus kannatanu parkis oma sõiduki kostja kinnisasjal asuvasse parklasse ning parkimise ajal vajus samal aadressil asuva hoone sein sõidukile peale, mille tagajärjel sai sõiduk kahjustada. Kindlustusandja hüvitas sõidukile tekkinud kahju ning esitas kostja vastu tagasinõude kahju hüvitamiseks. Kostja tugines kohtumenetluses läbivalt asjaolule, et kannatanu … Read more

Mittetulundusühingute seaduse § 23 lg 1 tõlgendamine korteriühistu puhul

Riigikohtus vaieldi 26. veebruari 2022 määruses tsiviilasjas nr 2-20-17009 punktis 12 lõpuks selgeks mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) § 23 lg 1 tõlgendus – see tähendab, kas MTÜS § 23 lg-t 1 tuleb korteriühistu puhul tõlgendada selliselt, et põhikirja muutmise otsuse vastuvõtmiseks peab selle poolt hääletama üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või peab selle poolt olema antud … Read more

Vastutustundliku laenamise põhimõte tarbijakrediidilepingus

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 4034 kohaselt tähendab vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine seda, et krediidiandja peab laenu andmise käigus koguma teavet tarbija krediidivõimelisuse kohta ja tema krediidivõimelisust hindama ning mitte sõlmima lepingut tarbijaga, kelle krediidivõimelisuses ta veendunud ei ole. Krediidiandja peab lisaks tarbija krediidivõimekust kontrollima iga kord enne krediidisumma muutmist (VÕS 4034 lg 9). Lepingupoolel on nii … Read more

Millised korteriomandi puudused võivad olla müügilepingu rikkumised?

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 14 lg 2 esimese lause kohaselt peab lepingueelseid läbirääkimisi pidav või muul viisil ettevalmistav isik teatama teisele poolele kõigist asjaoludest, mille vastu on teisel poolel lepingu eesmärki arvestades äratuntav oluline huvi. Riigikohus on lepingueelset teavitamiskohustust analüüsinud varasemates lahendites (vt nt Riigikohtu 19. novembri 2007. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-111-07, p 14; 5. juuni 2013. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-62-13, p 14; … Read more

Kinnistute piiril asuvatest puudest ja põõsastest tekkinud naabritevahelised erimeelsused

Artiklis selgitame lühidalt seadusandlust, mida kohaldatakse kahe kinnistu piiril või selle lähedal asuvate puude ja põõsaste jm piirirajatiste suhtes. Üle piiri ulatuvad juured, oksad ja viljad Asjaõigusseaduse (AÕS) § 149 lg 1 sätestab, et kinnisasja omanikul on õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui … Read more

Suitsuhaisuga terroriseeriv naaber kortermaja rõdult

Soojemate ilmade algusega imbub tihtipeale koos suvekuumusega kortermaja aknast või rõdult tuppa ka naabrite suitsuhais. Vanemad kortermajad on ehitatud sundventilatsioonita ja konditsioneerideta, seega toimub korteri õhutamine akna või rõduukse avamisega. Tavaliselt saab suuremas kortermajas juba 10 minutit hiljem tunda kirbet tubakahaisu tuppa imbumas. Tegemist on muinasjutulise nokk kinni saba lahti olukorraga. Paned akna kinni ja … Read more

Kas tööandja võib nõuda, et töötaja peab teavitama tööandjat enda või oma lähedase kokkupuutest COVID-19 positiivsega?

Tallinna Ringkonnakohus käsitles 28. märtsi 2022 kohtuotsuses tsiviilasjas nr 2-21-5229 olukorda, mille kohaselt tööandja oli 13. märtsil 2020 võtnud vastu otsuse, milles sätestas, et kõik töötajad on kohustatud koheselt teatama juhtkonnale enda või oma lähedaste kokkupuutest koroonaviirusesse nakatanuga, ka siis, kui nakatumise fakt tuvastati kokkupuutumisest hiljem. Otsuse mittetäitmine toob kaasa töölepingu lõpetamise usalduse kaotamise alusel. … Read more

Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse jõustumisega kaasnevad muudatused

1. juulil 2022 jõustub füüsilise isiku maksejõuetuse seadus (FiMS). Füüsilise isiku maksejõuetusmenetlustes tehakse mitmeid põhimõttelisi muudatusi, millega muudetakse füüsilise isiku maksejõuetusmenetlused kiiremaks, tõhusamaks, kõikidele osapooltele vähem kulukaks, füüsilisest isikust võlgnikule sobivamaks ja kaasaegsemaks. Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus, milles reguleeritakse füüsilise isiku maksejõuetusmenetluste algatamine, võlgade ümberkujundamise menetluse ja kohustustest vabastamise menetluse läbiviimine, hakkab asendama võlgade ümberkujundamise … Read more