Tööandjapoolne töölepingu ülesütlemine katseajal ebarahuldavate tulemuste tõttu

Töölepingu seaduse (TLS) § 101 lg 1 sätestab, et töötajale rakendub tööle asumise päevast arvates neljakuuline katseaeg, et hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Töölepinguga võib kokku leppida katseaja kohaldamata jätmises või lühendamises (TLS § 101 lg 2). Kuni kaheksaks kuuks sõlmitud tähtajalise töölepingu korral ei … Read more

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduses planeeritavad muudatused 2023. aastal

Hetkeseisuga on muudatused planeeritud jõustuma 1. veebruaril 2023, kui artiklis ei ole esile toodud konkreetselt mõni teine kuupäev. Eriomandi loomine kokkuleppega Kehtiv korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 3 lg 3 sätestab, et eriomandi loomise kokkuleppele kohaldatakse asjaõigusseaduse (AÕS) §-s 120 sätestatut. AÕS § 120 kolmanda lõike kohaselt tõestab notar AÕS § 120 esimeses lõikes nimetatud … Read more

Kinnisasja müügi eellepingu eristamine kinnisasja broneerimislepingust

Kinnisasja müügilepingu eellepingu sisuks on müüja kohustus võõrandada kinnisasi tulevikus ostjale. Kuna kinnisasja müügilepingu eelleping on suunatud kinnisasja omandamisele, on see võlaõigusseaduse (VÕS) § 33 lg 2, asjaõigusseaduse (AÕS) § 119 lg 1 ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 83 lg 1 alusel tühine, kui leping ei ole sõlmitud notariaalselt tõestatud vormis (vt Riigikohtu 8. … Read more

Peretoetuste arvestamine elatise arvutamisel

Käesoleval ajal sätestab perekonnaseaduse (PKS) § 101 lg 5, et vanem ei pea andma ülalpidamist ulatuses, milles lapse vajadused saab rahuldada lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse arvel. Perekonnaseaduses jõustub 1. veebruaril 2023 muudatus, mille kohaselt PKS § 101 lõiget 5 täiendatakse teise lausega, mille kohaselt loetakse, et lapse vajadused saab rahuldada kogu lapsetoetuse arvel ja … Read more

2023. aastast jõustuvad muudatused elatisenõuete sundtäitmise korras

1. jaanuaril 2023 jõustuvad täitemenetluse seadustikus (TMS) muudatused, mis võimaldavad anda edaspidi kohtutäiturile sundtäitmiseks ka tulevikus sissenõutavaks muutuvad elatisenõuded. Kehtiva praktika kohaselt sundtäidetakse vaid juba tekkinud elatise võlgnevusi. Kehtiv TMS näeb ette mitmeid erimeetmeid lapsele igakuise elatise maksmiseks kohustatud võlgniku survestamiseks. Võlgnikule antakse lühem tähtaeg elatisnõude vabatahtlikuks täitmiseks, võlgniku survestamiseks on kohtutäitur kohustatud regulaarselt võlgnikku … Read more

Korteriühistu juhatuse asendusliikme määramine

Tavapärase korra kohaselt on juhatuse liikmete määramine korteriomanike üldkoosoleku pädevuses. Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) § 25 lg 1 sätestab, et korteriomanik, korteriühistu võlausaldaja või muu huvitatud isik võib mõjuval põhjusel nõuda kohtult korteriühistu juhatuse asendusliikme määramist. Seega on kohtu sekkumiseks esinema mõjuv põhjus KrtS § 25 lg 1 tähenduses. Kohus saab sekkuda väga erandlikel juhtudel … Read more

Kohaliku omavalitsuse lasteaiakoha tagamise kohustusest

Kohalikel omavalitsustel on kohustus tagada lasteaiakoht oma vallas või linnas elavale vähemalt pooleteise aasta vanusele lapsele, kuid endiselt leidub kohalikke omavalitsusi, kes seda kohustust ei täida. Teemat käsitleti ka 2022. a õigusemõistmise nädala raames. Käesolevas artiklis toome esile mõned vaidlusaluse teema näited viimase aja kehtivast kohtupraktikast. Asjassepuutuvad sätted ja Riigikohtu praktika Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse … Read more

Kokkuvõte Andmekaitse Inspektsiooni maksehäirete avaldamise juhendist

Andmekaitse Inspektsioon andis oktoobri alguses välja uuendatud maksehäirete avaldamise juhendi, mis selgitab maksehäireandmete avaldamisega seotud õigusi ja kohustusi. Juhend on kättesaadav siin. Käesolevas artiklis teeme kokkuvõtte viidatud juhendist meiepoolsete kommentaaridega seoses varasemalt laekunud küsimustega. 1. Võlasuhte rikkumisega seotud isikuandmete avaldamise all peetakse silmas üksnes lepingulisi rikkumisi Juhendis on tegelikkuses üritatud viidata sellele, et võlasuhtena isikuandmete … Read more

Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivusest

Töölepingu kehtivuse ajal kohalduvast konkurentsipiirangust Töölepingu seaduse (TLS) § 23 lg 1 sätestab, et tööandja ei tohi keelata töötajal töötada teise tööandja juures, välja arvatud, kui pooled on sõlminud konkurentsipiirangu kokkuleppe. Konkurentsipiirangu kokkuleppega võtab töötaja kohustuse mitte töötada tööandja konkurendi juures või mitte tegutseda tööandjaga samal majandus- või kutsetegevuse alal. TLS § 23 lg 1 … Read more

Libedaga kukkumine kohaliku omavalitsuse teel

Tartu Ringkonnakohus lahendas 31. märtsi 2022 kohtuotsuses tsiviilasjas nr 2-21-2716 vaidlust, mille kohaselt hageja kukkus 6. veebruaril 2021 Kiviõlis ülekäigurajal ning nõudis seetõttu kostjalt mittevaralise kahju hüvitamist. Kukkumise põhjustas libe ja liivatamata tee. Ringkonnakohus tuvastas, et Kiviõli linnas asuva sõidukite liikluseks ettenähtud tee (või teeosa) korrashoiukohustus lasub kostjal. Ehitusseadustiku (EhS) § 92 lg 7 järgi … Read more